SBIR

Via de competitie SBIR daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid kan als launching customer optreden.

SBIR mobiliseert het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen innovaties die uit SBIR voortkomen de maatschappij vooruit.

SBIR werkt als een aanbesteding (gefaseerde competitie), waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan.

Doelgroep

Met SBIR is het mogelijk om – betaald door een overheid – R&D van je eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine, innovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt kans om de overheid als klant te krijgen.

Fasen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie

De bedrijven met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om hun ideeën op papier op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch en financieel, en commercieel. Deze bedrijven voeren het haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag. Bij de uitvoering van de opdracht kunt u samenwerken met een kennisinstelling of met andere ondernemingen, of delen van het werk uitbesteden.Na advies van de beoordelingscommissie besluit de opdrachtgever welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscriteria zijn hetzelfde als in fase 1, daarnaast wegen de economische vooruitzichten voor fase 2 nog explicieter mee. Deze bedrijven starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst. Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier of eerste afnemer. Deze externe financier of eerste afnemer is bij voorkeur al zeer vroeg in fase 2 in beeld en kan van groot belang zijn voor succesvolle marktintroductie.

Voor fase 1 en 2 geldt: geselecteerde offertes krijgen een opdracht om het voorgestelde onderzoek uit te voeren.  De hoogte van de vergoeding is het offertebedrag. Dit moet lager zijn dan het maximumbedrag en marktconform.

Fase 3: de innovatie vermarkten

In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar voor de markt. De overheid financiert deze fase niet. Deze fase biedt de overheid een uitstekende kans om een stevige positie in te nemen als grote innovatiegerichte inkoper en om als eerste de nieuwe producten uit SBIR in te kopen. Zij kunnen zo van de nieuwe mogelijkheden profiteren.

Voordeel

Iedere SBIR oproep heeft zijn eigen budget.

terug naar overzicht