MIA-Vamil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën bieden twee investeringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit is afhankelijk van de (technische) specificaties van het betreffende bedrijfsmiddel en of deze voldoen aan bepaalde criteria.

 • MIA – Milieu Investerings Aftrek: Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Indien een investering in aanmerking komt voor de MIA, dan mag 13,5%, 27% of 36% van de in aanmerking komende aanschaf- en voortbrengingskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, waardoor u minder vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt. Met een maximaal Vpb-percentage van 25% is het netto-voordeel dat zo met de MIA behaald kan worden maximaal 9% (36% x 25%) van het investeringsbedrag.
 • Vamil – Willekeurige afschrijving milieu investeringen: De Vamil biedt bovenop de MIA de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Doelgroep

De MIA/Vamil kan worden aangevraagd indien de onderneming investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de opgestelde Milieulijst 2018 en minimaal € 2.500,- kost. Tevens dient de onderneming belastingplichtig te zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland. Milieulijst 2018: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf

Indieningstermijn

Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag voor deze fiscale aftrekregelingen wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd (schriftelijk bewijs).

Subsidiabele kosten

Komt wel in aanmerking:

 • alle aanschaf- en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel voor zover niet uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Milieulijst;
 • kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
 • kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst;
 • kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat een verlaging van de emissie, een vergroting van de waterbesparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg moet hebben;
 • Milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten).

Komt niet in aanmerking:

 • onderhoudskosten;
 • kosten die betrekking hebben op grond, woonhuizen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;
 • bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt (kosten die worden gemaakt voor het installeren/gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden);
 • investeringen van in totaal minder dan € 2.500 per melding;
 • investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan na 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald (neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst);
 • investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA.

terug naar overzicht